Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

versie: oktober 2020

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Mensje van Steen, handelend onder de naam: Mensjesfotografie. Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Mensjesfotografie. Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf

 

Website: www.mensjesfotografie.nl
Telefoon : +31 (0)6 10484629
Kvk   : 53669002
BTW : NL002214093B43

DuPho

 

Mensjesfotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van DuPho (de nieuwe naam voor wat voorheen de algemeen fotografenfederatie was) welke u online eenvoudig kunt bekijken of kunt downloaden. Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Mensjesfotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de aanvraag van een fotoshoot bij Mensjesfotografie geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

 

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten en producten van Mensjesfotografie.

Locaties

 

Voor alle fotografie zoals de lifestyle Shoot of Branding shoot op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Mensje denkt uiteraard graag mee en kan daar in adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

 

 • Indien een bepaalde locatie gewenst is, is de klant verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

 

De bewerkte foto’s worden in .jpg aangeleverd worden binnen 14 dagen na de fotoshoot geleverd tenzij anders is overeengekomen.

 

De beeldselectie van de fotoshoot kan de klant zelf via de ”Online Fotogalerij” selecteren. Alle foto’s worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij inzage op een laptop of ander scherm betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.

 

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Mensjesfotografie typerende wijze van bewerken.

 

De fotograaf bepaald welke foto’s voor een edit in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe (RAW) bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is. Indien er veel mensen bij de fotoshoot aanwezig zijn kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de fotoshoot spontaan kunnen worden gemaakt. Mensjesfotografie is hier niet verantwoordelijk voor.

Auteursrecht foto’s 

 

 • Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
 • Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op Social Media.
 • Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
 • Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
 • De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
 • De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen mits het volgende word vermeld: Foto’s gemaakt door Mensje van Steen – Mensjesfotografie.nl

Eigendom Foto’s

 

Foto’s uit de reportage mogen door Mensjefotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Mensjefotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

Bewaren bestanden

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden altijd door Mensjefotografie bewaard maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is Mensjefotografie niet aansprakelijk.

 

Producten

 

 • Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.
 • Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.
 • Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op
 • een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.
 • Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant
 • Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
 • Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde cd/dvd/usbstick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen hebben geen verloopdatum.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

Een cadeaubon is te verzilveren bij het aanvragen van een Fotoshoot onder vermelding van de Cadeaubon code en het bestelnummer.

 

Wijze van betalen

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Technische problemen.

 

Mensjefotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon en diverse lenzen in het hoogwaardig segment.

 

Mensjefotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, creatieve wijze.

 

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten:

 

Parkeren

 

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

 

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

 

1) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

 

2) De afspraak kan verzet worden zodat de shoot alsnog plaats vind.

 

Onmacht

 

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na annulering geschieden.

 

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

 

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, enz.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

 

Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

 

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s. Op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. indien klant dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled.

Aanvullende informatie

 

Voor een shoot binnen Apeldoorn betaal je geen reiskosten (buiten Apeldoorn 0,29 ct. p/km extra)

Disclaimer

 

Mensjesfotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. Mensjesfotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Mensjesfotografie.

 

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Mensjesfotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.